تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 9 محیط زیست: بیوسرامیك های مبتنی بر آلومینات كلسیم  با نانو ساختار شیمایی بهم متصل 

مقدمه
زیست مواد طیف بزرگی از مواد از قبیل پلیمرهای آلی، فلزات و سرامیك ها شامل سرامیك های زینتر و سرامیك ها با پیوند شیمیایی (سیلیكات ها،آلومینات ها،سولفات ها و فسفات ها) را در خود جای می دهند. زیست مواد را می توان پیش از استفاده در بدن به روش آماده سازی مرسوم ماده ساخت.لزوم مواد درون كاشت تشكیل شده در بافت طبیعی در جای طبیعی ، سرامیك های دارای پیوند شیمیایی را به عنوان زیست مواد بالقوه می كند. این سرامیك ها شامل زیست مواد تشكیل شده در دمای بدن / اتاق با زیست سازگاری عالی هستند. آلومینات كلسیم به عنوان یك زیست ماده به مدت بیش از دو دهه با توجه به خواص فیزیكی،مكانیكی و زیست سازگاری كلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد مبتنی بر آلومینات كلسیم به دلیل ویژگی سخت شدگی / عمل آوری (curing) منحصر به فرد خود و ریزساختار مربوطه ، پتانسیل و قابلیت زیادی در زمینۀ زیست ماده از خود نشان می دهند. هدف از این فصل بررسی و مرور كاربرد آلومینات كلسیم (CA) به عنوان یك زیست ماده در دندانپزشكی، ارتوپدی و  به عنوان مادۀ حامل برای مصرف دارو می باشد.در این آزمایش به مواردی از قبیل تركیب شیمیایی منتخب، ذرات بین پركننده مورد استفاده، خواص اولیۀ در طی آماده سازی و دستكاری (كار كردن، جاگذاری كردن، زمان تزریق، نیم شفاف، radio-opacity) و خواص بلند مدت قطعی ازقبیل پایداری بعدی و خواص مكانیكی (چقرمگی شكست، استحكام خمش و تراكم، سختی و ضریب Young) می پردازد. یكی از موضوعات خاصی كه در این مطالعه به آن پرداخته میشود، درزگیری بافت با زیست مواد آلومینات كلسیم  می باشد كه نكتۀ كلیدی در درك مكانیسم های یكپارچگی نانوساختاری است.قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )