تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 12 مکانیک: ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الكتروشیمیایی

چكیده
هدف: هدف از این مقاله بررسی مقاومت در برابر خوردگی فولادهای ضدزنگ دولایه با استفاده از روش های الكتروشیمیایی در 1M محلول  NaClمی باشد. تأثیر آماده سازی تركیبات گردی و چرخۀ سرمایش بعد زینترشدن بر خواص خوردگی یا زنگ زدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. 
طرح/روش شناسی/شیوۀ برخورد: در مطالعۀ حاضر، فولادهای ضدرزنگ دولایه با راه اندازی متالورژی پودری از پودرهای با پایه آرتنزیتی، آستنیتی با افزایش كنترل شدۀ عناصر آلیاژی از قبیل Cr, Ni, Mo و Cu حاصل شدند. در مطالعات پیش از آماده سازی تركیبات، نمودار شافلر لحاظ شد. تركیبات آماده شده در  800 MPa متراكم و در كورۀ خلاء همراه با پركردن آرگون در دمای 1260°C  به مدت 1 ساعت زینتر شدند. پس از زینتر شدن،  دو چرخۀ سرمایشی متفاوت بكار برده شد: سرمایش سریع همراه با سرعت سرمایش متوسط 245 °C/min و سرمایش كند 5 °C/min در جو آرگون. فولادهای ضد زنگ دولایه ایی تولید شده با استفاده از میكروسكوپی اسكن كننده و اپتیكال و آنالیز شیمیایی EDS تركیبات ریزساختار مورد مطالعه قرار گرفتند. خواص خوردگی از طریق روش های شیمیایی در1M محلول آب NaCl بررسی شد. 
یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده، تأیید شد كه در روش زینتر بكاربرده شده و همچنین آماده سازی تركیبات پودری در ساخت فولاد دولایۀ زینتر دارای خواص خوردگی كه به نسبت آستنیت/فریت در ریزساختار و عناصر تقسیم بندی بین فازها  بستگی دارد لحاظ شود. مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ زینتر با دانسیته و مورفولوژی متخلخل موجود در ریزساختار نیز بسیار مرتبط است. بیشترین مقاومت در برابر خوردگی متخلخل در 1M محلول NaCl به خاطر تركیب با توازن تقریبی فریت و آستنیت در ریز ساختار بدست آمد. 
تلویحات و محدودیت های تحقیقاتی: براساس مشخصۀ پودرها، سرعت سرمایشی سریع كاربردی ظاهرا توافق خوبی برای خواص خوردگی و ریزساختارها می باشد. علیرغم اینكه آزماشات بیشتری برای بررسی سرعت های سرمایشی مختلف باید انجام بگیرد. 
ارزش/اصلیت: استفاده از پودرهای عنصری افزوده به پایه فولاد ضدزنگ، پتانسیل های بالقوۀ آن برحسب تراكم پذیری نسبی و دانسیتۀ زینتر نهایی را نشان داد. علاوه بر همگنی ریزساختاری خوب و اول ازهمه مقاومت در برابر خوردگی حاصل شد و كاربردهایی نیز در صنعت داشت. 

كلیدواژه: خوردگی، ساخت و پردازش، متالورژی پودر، فولاد ضدزنگ دولایه 





قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 









آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )